لطفاً قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان را ببینید و مقاله را بر اساس شیوه این نشریه تنظیم فرمایید.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، مرداد 1400 

2. سازکار روایت در لیلی و مجنون بر اساس الگوی گریماس

صفحه 47-66

فریده طهماسبی سرقلی؛ امیدوار مالملی؛ سیدعلی سهراب نژاد


3. نقد و بررسی عنصر داستانی تعلیق در سه رمان از فریبا وفی

صفحه 67-82

محمد عیس زاده حاجی آقا؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق