در این نشریه به منظور رعایت حقوق مؤلفان و جلوگیری از سرقت ادبی از سامانه‌های مشابه‌یاب

متون استفاده می‌شود.

به استناد بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انتشار مقاله در این نشریه مستلزم پرداخت هزینه داوری اولیه و داوری نهایی است.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 39، بهار 1399 

1. اسطوره دریا در داستان‌های بوشهر

صفحه 11-34

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمدرضا معصومی