نویسنده = نعیمه صفایی نیا
تعداد مقالات: 1
1. روایت شناسی داستان خواجه نعمان بر اساس نظریه تودوروف

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 99-118

نعیمه صفایی نیا؛ امیراسماعیل آذر