نویسنده = علی عشقی سردهی
تعداد مقالات: 2
1. نقدِ دگرخوانی‌های خلّاقانة اساطیر در شعر احمد شاملو بر اساس نظریّۀ بدخوانیِ خلّاقِ هارولد بلوم

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 57-78

ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی؛ ابراهیم استاجی؛ احمد یزدی


2. قصیدۀ ایوان مداین خاقانی با رویکرد بینامتنیت بینانشانه‌ای و درون‌نشانه‌ای

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 11-30

حمیدرضا انصاری؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیر احمدی