نویسنده = محمود حمیدی بلدان
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی‌زدایی واژگانی و مفهومی در غزل بیدل دهلوی، با تکیه بر نظریّة اشکلوفسکی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 139-158

محمدحسین نیکدار اصل؛ محمود حمیدی بلدان