نویسنده = فردین حسین پناهی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در ویژگی‌های سبکی التوسل الی الترسل

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 89-114

فردین حسین پناهی