نویسنده = عبدالله رضایى
تعداد مقالات: 1
1. هنرسازه‏ هاى زبانى سروده‏ هاى م.امید "مطالعه موردى، آخر شاهنامه"

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 171-194

یعقوب کیانى شاهوندى؛ عبدالله رضایى