نویسنده = اشرف شیبانی اقدم
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و چهارچوب معناشناختی فعل در عتبه الکتبه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 89-105

اشرف شیبانی اقدم