نویسنده = مظاهر نیکخواه
تعداد مقالات: 6
1. بیان نوستالژیک حسین پناهی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 183-202

عظیم یوسفی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


2. کارکرد توازن آوایی و واژگانی در برجسته‌سازی اشعار "شمس لنگرودی"

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 157-182

مرجان مخبریانی؛ مظاهر نیکخواه


3. استعارة تبعیّه در شعر امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 129-152

شاهپور شهولی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


4. بازتاب آسمان در شعر نظامی گنجوی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 127-138

مظاهر نیکخواه


5. صور فلکی در شعر نظامی گنجوی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 255-268

مظاهر نیکخواه