نویسنده = علی سرور یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اختلال شخصیّت ضّداجتماعی ضحاک

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 11-32

زینب باقری؛ محمدعلی داوودآبادی؛ علی سرور یعقوبی