نویسنده = قربانعلی ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ریشه‌ها و جلوه‌های زبان‌پریشی در شعر دهۀ هفتاد

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 11-36

قربانعلی ابراهیمی