نویسنده = کبری روشنفکر
تعداد مقالات: 2
1. دوگانگی مکانی و ناسازواری روایتی در رمان "سوئیس، وطن وتبعیدگاه " از سناء أبوشرار

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 127-150

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزایی؛ محدجعفر یوسفیان


2. نقد روان‌کاوانه شخصیت عمادالدین نسیمی با تکیه بر مکتب روان‌شناسی تحلیلی یونگ

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 11-40

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر