نویسنده = امیراسماعیل آذر
تعداد مقالات: 2
1. روایت شناسی داستان خواجه نعمان بر اساس نظریه تودوروف

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 99-118

نعیمه صفایی نیا؛ امیراسماعیل آذر


2. ریخت‌شناسی پراپ و حکایات الهی‌نامه عطار

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 55-74

فرحناز حسینی پناه؛ امیراسماعیل آذر؛ ابوالقاسم امیراحمدی