پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (LIT) - مقالات آماده انتشار