سیر تحول سبکى و معنایى کلیدواژه‏ هاى ادب مقاومت "شهید و شهادت" در اشعار قیصر امین‏ پور

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسى، واحد قائم‏شهر، دانشگاه آزاد اسلامى، قائم‏شهر، ایران.

2 دانش‏ آموخته زبان و ادبیات فارسى - گرایش ادبیات مقاومت

چکیده

شاعران با توجه به شرایط ویژه خویش، به برخى واژه‏ها دلبستگى بیشترى دارند. این واژه‏ها که کلیدواژه نامیده مى‏شوند، جهت شناخت اندیشه صاحبان اثر مؤثرند. در این تحقیق براى دست‏یابى به دگرگونى‏هاى فکرى قیصر امین‏پور کلیدواژه‏هاى ادب مقاومت (شهید و شهادت) در اشعار وى مورد بررسى قرار گرفته و با توجه به شیوه برخورد شاعر با آن‏ها، دوران شاعرى وى به سه دوره تقسیم و نشان داده شده است که در این دوره‏ها، همگام با تغییرات اجتماعى، طرز کاربرد این واژگان نیز متحول مى‏شود.

کلیدواژه‌ها