عناصر شعرى در آثار مصطفى رحماندوست

چکیده

مصطفى رحماندوست از سال 1351 تا کنون، سرودن را براى کودکان و نوجوانان آغاز کرده است و به‏طور جدى در این حوزه فعالیت مى‏کند. کمیت آثار انتشار یافته و فعالیت‏هاى فرهنگى او در پیوند با کودک و نوجوان وى را به یکى از مطرح‏ترین و جدى‏ترین شاعران این حوزه تبدیل کرده است. با توجه به تأثیر و جایگاهى که مصطفى رحماندوست در شعر کودک دارد، ضرورى است به گونه‏اى علمى و دقیق عناصر شعر این شاعر بررسى و واکاوى شود تا از این طریق به شناخت و فهم بهتر و دقیق‏تر آثار وى کمک شود و زمینه براى رشد همه جانبه‏تر شعر کودک فراهم آید. در این جستار با بررسى چگونگى کاربرد عناصر شعرى در دو مجموعه رحماندوست؛ "صد دانه یاقوت" و "چشمه نور"، که اولى در گروه سنى "الف و ب" و دومى در گروه سنى "ج و د" سروده شده‏است، برجستگى‏هاى شاعرانگى وى در گروه‏هاى سنى متفاوت ارزیابى شده و تفاوت‏ها و شباهت‏هایى در چگونگى کاربرد عناصرى مانند موسیقى (بیرونى، کنارى، درونى، معنوى)، تصویر، زبان و عاطفه در 

کلیدواژه‌ها