شیوه‏ هاى شخصیت ‏پردازى در رمان کلیدر

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى.

چکیده

عنصر شخصیت در روایت داستان، مهم‏ترین عامل طرح داستان است. داستان به وقایع مربوط به زندگى مردم مى‏پردازد، بنابراین رمان‏نویس بسته به نوع رمانى که مى نویسد شخصیت‏هاى داستانى خود را خلق مى کند. محمود دولت آبادى از بزرگ‏ترین نویسندگان رئالیست ایران‏در رمان ده جلدى خود "کلیدر" به آفرینش بیش از صد و بیست شخصیت زن و مرد و کودک مى‏پردازد. تعدّد شخصیت‏ها در این رمان، آن را به بهترین منبع براى بررسى انواع شخصیت‏هاى داستانى تبدیل کرده است. این مقاله بر آن است تا شیوه‏ها و شگردهاى شخصیت‏پردازى و انواع شخصیت را در رمان "کلیدر" بررسى نماید.

کلیدواژه‌ها