سبک‏ شناسى غزل پست‏ مدرن

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف ‏آباد

چکیده

در میان انواع شعر امروز فارسى، غزل پست‏مدرن جدیدترین دستاورد از این نوع به شمار مى‏آید. این شیوه به دلیل ویژگى‏هاى خاصى هم‏چون ساختارشکنى‏هاى برآمده از رویکرد پساساختگرایى، چندصدایى بودن، بازى‏هاى زبانى و تمایزگرایى، به همراه نگاه متفاوت و کشف دنیایى جدید، در میان دیگر گرایش‏هاى شعر روزگار ما بارز و برجسته شده است. نکته این جاست که در باب غزل پست‏مدرن چندان بحث و تحقیقى صورت نگرفته است و در میان اظهارنظرکنندگانى که گاه به افراط مى‏گرایند و صرفا به تحسین آن مى‏پردازند و گروهى دیگر که آن را یکسره ردّ و انکار مى‏کنند، جاى نگاهى آکادمیک و به دور از پیش‏داورى‏ها و ارزش‏داورى‏ها که بتواند مسائل سبکى آن را تبیین کند، خالى است و همین امر مسأله عمده پژوهش حاضر و انگیزه انجام آن است.

کلیدواژه‌ها