شخصیت ‏پردازى در حکایت‏ هاى مرزبان‏ نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد آستارا

2 دانش‏ آموخته دانشگاه آزاد اسلامى واحد اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر، حکایت‏ هاى مرزبان‏نامه را با توجّه به عنصر شخصیت‏پردازى در متون روایى، مطابق آراءِ روایت‏شناسان بررسى مى‏کند. هدف این پژوهش آن است تا نشان دهد در شخصیت‏پردازى متون روایى از چه عناصر و ابزارهایى استفاده مى‏شود؟ آیا مى‏توان شیوه‏هاى شخصیت‏پردازى وراوینى را با آراءِ روایت‏شناسان معاصر مطابقت داد؟ در پیکره اصلى مقاله، به چیستى شخصیت و شخصیت‏پردازى، اهمّیّت آن در متون داستانى اشاره مى‏شود. در ادامه، شیوه‏هاى مختلف شخصیت‏پردازى با تکیه بر حکایت‏هاى مرزبان‏نامه مورد بررسى قرار مى‏گیرد. نویسندگان پس از بررسى شیوه‏ها و عناصر شخصیت‏پردازى در حکایت‏هاى مرزبان‏نامه، به این نتیجه مى‏رسند که وراوینى از هر دو شیوه توصیف مستقیم و غیرمستقیم در شخصیت‏پردازى بهره برده است. امّا، بسامد توصیف مستقیم بیشتر است. در توصیف غیرمستقیم به "کردار و گفتار" شخصیت‏ها، "محیط" و "ویژگى ظاهرى" آن‏ها توجّه دارد و در توصیف مستقیم به "نام‏گذارى اشخاص" خصوصا ویژگى‏هاى معنایى آن‏ها، "عنوان داستان‏ها" و عنصر "مقایسه" امعان نظر دارد و از این طریق شخصیت‏هاى حکایت‏ هایش را معرفى مى‏کند.

کلیدواژه‌ها