گفت‏ وگو در رمان آواز کشتگان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلى

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلى

چکیده

در این نوشته قصد داریم کارکرد، انواع و جایگاه گفت‏وگو را در رمان آواز کشتگان بررسى کنیم. این رمان رئالیستى در ترسیم اوضاع سیاسى- اجتماعى عصر خود و مخلد کردن مشقت‏هاى مبارزات سیاسى یک نسل اهمیت خاصى دارد. در این رمان، گفت‏وگو هم به عنوان یکى از مهم‏ترین عناصر داستان و هم به عنوان یکى از سازه‏هاى ساختار رمان و هم به عنوان یکى از راه‏هاى خلق و معرفى شخصیت‏ها نقش و کارکرد خاصى دارد. براهنى از انواع گفت‏وگوها و هم‏چنین از انواع کارکردهاى هر یک از انواع گفت‏وگوها فایده هنرمندانه گرفته و براى پیش‏برد حوادث رمان و جلب توجه خواننده، آن را به کار گرفته است. گفت‏وگوها در اکثر موارد با خصایص، منش و سرشت شخصیت‏ها متناسب و هماهنگ است و مخاطب از زبان شخصیت، به ذهن او پى مى‏برد. کارکرد گفت‏وگو در این رمان مى‏تواند الگویى براى کارهاى دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها