معارضه یکى از ویژگى‏ هاى مهم سبک هندى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى دانشگاه رازى کرمانشاه

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى

چکیده

اگر نگاهى گذرا به تذکره‏هاى نوشته شده در عهد صفوى داشته باشیم، این نکته به خوبى آشکار مى‏شود که شاعران این دوره، در نقدِ شعر دستى توانا داشته و هر کدام به گونه‏اى، سعى در نقد اشعار دیگرى داشته‏اند، این نقدها باعث ایجاد یک ویژگى سبکى مهم در شعر این دوره شده است، ویژگى مورد نظر؛ معارضه شعراء با یکدیگر و به عبارتى نقد شعر با شعر است که به صورت‏هاى مختلفى در شعر این دوره دیده مى‏شود. شاعران سبک هندى بیشتر از هر سبک دیگرى در شعر فارسى، به معارضه با یکدیگر پرداخته‏اند، به همین خاطر بررسى و تحلیل آن‏ها از منظر سبک شناسى و نقد ادبى، بسیار مهم و ارزشمند است. در این مقاله معارضه‏هاى شاعران این سبک را مورد نقد و تحلیل قرار مى‏دهیم و ضمن دسته بندى آن‏ها، دلایل عمده شکل‏گیرى این معارضه‏ها را بررسى مى‏کنیم.

کلیدواژه‌ها