نگاهى به کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین‏ پور

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از آنجا که اسطوره و نماد در بازنمود تحولات فکرى فردى و اجتماعى مى‏تواند نقشى عمیق ایفا کند، در این مقاله مى‏کوشیم با بررسى کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین‏پور، به تحلیل گفتمانى آثار او مبادرت کنیم. شایان ذکر است که اسطوره‏ها عینى شدن تجربه اجتماعى بشرند و مى‏توانند بیانگر اوضاع اجتماعى مخاطبان خود باشند و به مخاطبان خود کمک کنند تا دنیایى را که در آن زندگى مى‏کنند بهتر درک نمایند. امین‏پور به فراخور قدرت ادبى، بضاعت ذوقى و دست‏مایه‏هاى علمى و هنرى خویش و با الهام گرفتن از مفاهیم نمادین و اسطوره‏اى، به بازآفرینىِ هنرمندانه آن‏ها با پرداختى تازه و متناسب با نیازهاى اجتماعى دست زده است. این پژوهش به بررسى اسطوره و نماد از منظر تحلیل گفتمان در شعر قیصر امین‏پور مى‏پردازد. به نظر مى‏رسد عامل اصلى تجلّى این اسطوره‏ها و نمادها در شعر امین‏پور، بازتاب جریانات اجتماعى و سیاسى و گاه اعتقادى است. به تحقیق وجود این مؤلفه‏هاى اسطوره‏اى و نمادین سبب نفوذ شعر او در بین عامه مردم شده است.

کلیدواژه‌ها