ساختار و سبک رمان "سنگ صبور"

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش‏ آموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رمان سنگ صبور، اهمیّت ویژه‏اى هم از نظر ساختار داستانى و هم از جهت زبانى دارد، زیرا از اولین رمان‏هاى چند صدایى محسوب مى‏شود که تحت تأثیر آثار نویسندگان آمریکایى قرن بیستم، به ویژه خشم و هیاهو و رمان گور به گور فاکنر نوشته شده و از طرفى براى نخستین‏بار از عامیانه‏نویسى به عنوان سبک نوشتارى در تمام طول رمان استفاده شده است. هدف این مقاله که با استفاده از اطلاعات کتابخانه‏اى و روش استقراء، مبتنى بر توصیف و تحلیل تهیه شده است، بررسى کامل این کتاب از دیدگاه ساختارى و سبک شناختى و پاسخ به این پرسش است که مهم‏ترین ویژگى‏هاى ساختارى روایى و سبکى این کتاب و ارتباط آن‏ها با یکدیگر چیست؟ یافته‏هاى این پژوهش بیانگر آن است که میان ساختار و سبک داستان پیوند و انسجامى کامل برقرار است و هردو در خدمت القاى درونمایه مورد نظر نویسنده قرار گرفته‏اند.

کلیدواژه‌ها