خاطره ‏نویسى در ادبیّات فارسى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 دانش ‏آموخته دانشگاه سمنان

چکیده

در این جستار کوشش مى‏شود با تجزیه و تحلیل خاطره‏نویسى در ادبیّات فارسى، ساختار خاطره و شیوه بازنویسى و تکنیک، نمودهاى زبان، لحن و زاویه دید بررسى شود. نتایج حاصل نشان مى‏دهد که خاطره‏نویسى گونه‏اى ادبى است که اگر چه در سنّت ریشه دارد، امّا بستر تکامل آن دنیاى جدید است و براى آن سه زیر شاخه قائل مى‏شوند: خاطرات مکتوب، خاطرات شفاهى و یادداشت‏هاى روزانه. خاطره‏نویسى بر توصیف استوار است و کاربرد صور خیال در آن کمتر از گونه‏هاى دیگر ادبى است.

کلیدواژه‌ها