پژوهشى در تنوع واژگان شعرى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 دانشجوى دکترى دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

سبک‏شناسى آمارى کمک شایانى به روش‏مندى و علمى شدن پژوهش‏هاى ادبى کرده است. ثروت لغوى‏اى که شاعر یا نویسنده در اثر خویش به کار مى‏گیرد از ویژگى‏هاى سبک و ساختار اثر ادبى است. یکى از روش‏هایى که براى شناخت این ثروت لغوى به‏کار مى‏رود نظریه جانسون است. این روش با بهره‏گیرى از علم آمار و با رویکرد میان‏رشته‏اى در پى نزدیک شدن به صحت و دقت بیش‏تر است. در این جستار سعى شده است تا با بهره‏گیرى از شیوه کمّى "جانسون" به بررسى مسأله تنوع واژگان در سبک شعرى رهى معیرى، هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیرى پرداخته شود. در پایان پژوهش مشخص شد که سبک شعرى رهى معیرى از تنوع واژگانى بیش‏ترى نسبت به دو شاعر دیگر برخوردار است. هم‏چنین سبک شعرى فریدون مشیرى داراى تنوع واژگانى بیش‏ترى نسبت به سبک شعرى هوشنگ ابتهاج است.

کلیدواژه‌ها