خسرو و شیرین و پیشینه تاریخى آن مطالعه تطبیقى در نحوه روایت منابع تاریخى و مقایسه آن با روایت نظامى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

2 دانش ‏آموخته دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

چکیده

این مقاله به بررسى تطبیقى روایت‏هاى نظامى در خسرو و شیرین با چند اثر تاریخى مى‏پردازد.
مسئله اصلى در این مقاله این است که روایت‏هاى نظامى در خسرو و شیرین تا چه میزان با واقعیت‏هاى تاریخى مطابقت دارد و مهم‏ترین هدف این مقاله تعیین بهره‏گیرى نظامى از متون تاریخى و تعیین تصرف‏هایى است که وى در بیان حوادث تاریخى داشته است.
این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتواى کیفى انجام شد و بررسى‏ها نشان داد که نظامى بخشى از این اثر را با عنایت به متون تاریخى خلق کرده و بخش دیگر حاصل اندیشه‏ورزى ادبى و تصرّفاتى است که او با بهره‏گیرى از تخیّل شاعرانه خود در وقایع تاریخى پدید آورده است.

کلیدواژه‌ها