بازتاب رئالیسم در رمان خانه ادریسى‏ ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى

2 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبریز

چکیده

رئالیسم" به معنى واقع‏گرایى، به عنوان یک جنبش ادبى در قرن نوزدهم به وجود آمد و هنوز هم به عنوان یک سبک ادبى در ادبیات داستانى معاصر به کار مى‏رود. تعدادى از نویسندگان معاصر ایران نیز به این سبک گرایش داشته‏اند. یکى از آن‏ها غزاله علیزاده، داستان‏نویس زن معاصر است که در برخى از آثارش به رئالیسم توجه داشته است؛ از جمله در رمان "خانه ادریسى‏ها". در این مقاله "خانه ادریسى‏ها" از دیدگاه رئالیستى بررسى شده‏است. در این رمان علاوه بر این که عناصر رئالیسم به کار رفته، خود علیزاده نیز دیدگاه‏هاى انتقادى خویش را که عمدتا در تقابل رمانتیسم و رئالیسم است، مطرح کرده و به نفى رمانتیسم و اثبات رئالیسم پرداخته و این مسأله حاکى از گرایش او به رئالیسم است.

کلیدواژه‌ها