نگاهى به سبک شعر امروز "تاجیکستان"

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد کاشان.

چکیده

شعر امروز تاجیکستان به عنوان یکى از نمودهاى اصلى زبان فارسى در هزاره سوم در خود ویژگى‏هایى دارد که در مقایسه با دیگر نمونه‏هاى شعر فارسى در ایران و افغانستان، ارزش مطالعه و نقد و بررسى دارد. مقاله حاضر کوشش مى‏کند کارکردهاى زبانى، هنرى و فکرى شعر فارسى تاجیکستان را ارزیابى کند و با آوردن نمونه‏هایى از این شعر، باب مقایسه میان شعر امروز ایران و تاجیکستان را باز کند. فرجام مقاله، نقاط فراز و فرود و قوت و ضعف شعر امروز تاجیکستان را نشان خواهد داد و این که چگونه بایست از این میراث ارزشمند فرهنگى پاسدارى کرد و ارزشمندى‏هاى بالقوه آن را به فعل درآورد

کلیدواژه‌ها