زن در شعر شاملو

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در دوره‏اى که به عصر تجدّد شهرت یافته، احترام به حقوق زنان، به‏تدریج وجهه قانونى به خود گرفت و نگاه دگرگونه جامعه را به این مسأله، در پى داشت. گذشته از نهادهاى مختلفى که اِحقاق حقوق زنان را وجهه همّت خود قرار دادند، نهاد ادبیّات نیز بیش‏تر از هر نهادى، در شکل‏گیرى این اندیشه، نقش ایفا کرد. از جمله شاعرانى که این مسأله در آثارشان قابل بحث است، "احمد شاملو" (الف. بامداد) است. تحقیق حاضر مسأله زن را در شعر شاملو از پنج منظر کاویده‏است: 1. معشوق سنّتى؛ 2. زن اثیرى؛ 3. بانوى ذهن شاعر؛ 4. معشوق واقعى و 5. زن در جایگاه مادرى.

کلیدواژه‌ها