شخصیّت‏ پردازى در رمان زمین سوخته

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

جنگ حادثه‏اى بشرى و از موضوعات اساسى و مهمّ ادبیات است و ادبیات مقاومت، از گونه‏هاى ماندگار آن که با ارائه ملموس حوادث جبهه و جنگ و پس‏زمینه‏هاى آن، به اداى وظیفه مى‏پردازد. از آنجا که نویسندگان، بینش، تفکّر، احساسات و اعتقادات خود را در مسیر داستان به نمایش مى‏گذارند و بهترین تجلّیگاه این عواطف واعتقادات، شخصیّت‏ها هستند، شخصیّت‏پردازى در ادبیات اهمیّت ویژه‏اى پیدا کرده‏است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین زمینه بحث، کوششى است براى شناسایى روش‏هاى شخصیّت‏پردازى و تجزیه و تحلیل شخصیّت در رمان "زمین سوخته"، اثر "احمد محمود" در حوزه ادبیات مقاومت.
در این رمان، علاوه بر اینکه شخصیّت‏هاى اصلى داستان با جزئیات تشریح شده، توصیف آن‏ها از نظر فیزیکى با ظرافت خاصّى صورت گرفته‏است، گاهى شخصیّت‏هاى فرعى و بى نام نیز با ظرافت توصیف مى‏شوند

کلیدواژه‌ها