بازتاب تشبیه در شعر کودک

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

از ویژگى‏هاى شعر خوب، آراستگى آن با صور خیال است. تشبیه یکى از این صور خیال است که علاوه بر اشعار رسمى فارسى، در شعر کودکان نیز نمود یافته‏است. از آنجا که دنیاى کودکان، دنیاى خیال است، به کمک تشبیه در اشعار کودکان مى‏توان آنان را به عالم مخصوصشان هدایت کرد. البتّه هر تشبیهى نمى‏تواند براى کودک مناسب باشد؛ اینجاست که یک شاعر آشنا، با به‏گزینىِ تشبیهى مناسب با روحیات کودکان، مى‏تواند متبحّرانه اندیشه خود را در شعر کودک منسجم کند.
در نوشتارِ پیش‏رو، ضمن بررسى سى کتاب شعر کودک و بیان تشبیهات موجود در آن‏ها، انواع تشبیه در شعر کودکان کاویده شده، بسامد هریک نیز آمده‏است تا جایگاه تشبیه در شعر کودکان نمایان شود.

کلیدواژه‌ها