جلوه ‏هاى سخنورى در پنج ‏گنج نظامى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

بازتاب سخن و اهمیّت آن، از آغاز تا کنون در آثار شاعران و نویسندگان، شایسته تأمّل است. در این میان نظامى گنجوى، شاعر داستان‏پرداز قرن ششم هجرى، در منظومه‏هاى پنج‏گانه خویش به سخن، شعر و شاعرى با دیدى انتقادى نگریسته؛ هرچند آراء و نظریّات او به صورت پراکنده در اشعارش جلوه‏گر شده است لیکن مى‏توان با گردآورى آن ابیات به ژرفاى بنیاد فکرى او درباره ماهیّت سخن پى برد.
در این جستار سعى شده است با آوردن مقدّماتى در موضوع سخن و معرّفى اجمالى سخن‏سراى گنجه و اسلوب شعر او، دیدگاه وى در پیوند با ابعاد گسترده سخن، با ذکر شواهدى مورد بحث و بررسى قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها