جریان سمبولیسم اجتماعى در شعر مهدى اخوان ‏ثالث

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله به مقوله جریان سمبولیسم اجتماعى در شعر مهدى اخوان‏ثالث، پرداخته شده است. جریان سمبولیسم اجتماعى از مهم‏ترین جریان‏هاى ادبى در شعر معاصر ایران به‏شمار مى‏رود که توسط نیمایوشیج (با شعر "ققنوس" که اثرى کاملاً نمادین و رمزى است) بنیان‏گذارى شد. پس از نیما شاعرانى چون شاملو، اخوان و فروغ فرخ‏زاد این جریان ادبى را ادامه داده و به اوج رسانیدند. جامعه‏گرایى و نمادگرایى دو ویژگى اساسى اشعار در این جریان است. شاعران این جریان با زبانى سمبلیک و تأویل‏بردار، مسائل سیاسى - اجتماعى زمانه خویش را در شعر منعکس مى‏کنند.
از آن‏جایى که مهدى اخوان‏ثالث از سرآمدان این جریان ادبى به‏حساب مى‏آید، نگارنده بر آن است پس از ارائه مقدماتى در زمینه مکتب سمبولیسم و اصول و ویژگى‏هاى آن به تحلیل و بررسى این جریان ادبى در شعر او بپردازد.

کلیدواژه‌ها