مفهوم سبک از دیدگاه دانش‏مندان غربى و مسلمان

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

پژوهش‏گران بى‏شمارى به تعریف مفهوم "سبک" پرداخته‏اند ولى در تعریفى که مورد قبول همه باشد، اجماع نکرده‏اند. ایشان از چند زاویه به سبک نگریسته‏اند. 1. زاویه فرستنده کلام 2. زاویه گیرنده سخن و نحوه برانگیختن توجه و احساساتش. 3. از زاویه خود متن. در این میان تعاریفى هست که از دو یا سه زاویه به بیان سبک پرداخته‏اند. دانش‏مندان غربى اهمیّت بیش‏ترى به گیرنده سخن داده‏اند. به هر حال با هر سخن مناسبى که سبک معرفى شود، زمانى کامل و جامع خواهد بود که از تمامى این زوایا به مفهوم سبک بنگرد و به زبانى دیگر مفهوم واقعى "سبک" در تلفیق این سه زاویه با همه جزئیتشان، نمایان مى‏شود

کلیدواژه‌ها