نگاهى به ققنوس در ادبیات ایران با تحلیل داستان ققنوس از سیلویا تانزد وارنر

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله، ابتدا ققنوس در اساطیر جهان اجمالاً بررسى مى‏شود و نقش این پرنده در ادبیات فارسى کهن و معاصر مورد بررسى و رمزگشایى قرار مى‏گیرد و نیز وجه نمادین این پرنده اسطوره‏اى مشخص مى‏شود. سپس با تحلیل نمونه‏اى از ظهور این پرنده در ادبیات جهان، در داستان ققنوس نوشته رمان‏نویس انگلیسى، "سیلویا تانزد وارنر" به شباهت‏ها و تفاوت‏هاى این پرنده با آنچه در ادبیات ایران آمده، پرداخته مى‏شود.

کلیدواژه‌ها