نقدى بر اشعار تعلیمى احمد گلچین‏معانى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

احمد گلچین‏معانى، اشعار تعلیمى خود را به شکل‏هاى گوناگون بیان کرده است. گاهى در قالب‏هاى شعرى مختلف به طور مستقل، گاهى با تک‏بیت‏هایى در لابه‏لاى دیگر اشعارش و گاهى نیز به شیوه حکایت و تمثیل و در بعضى از موارد نیز به صورت غیرمستقیم و طنزآمیز به بیان نکته‏هاى اخلاقى، عرفانى و مذهبى پرداخته است. در این جستار کوشش مى‏شود، با تجزیه و تحلیل دیوان گلچین‏معانى، اصلى‏ترین گونه‏ها، ویژگى‏ها و مضمون‏هاى اشعار تعلیمى وى بررسى شود. مهم‏ترین مضامین اشعار تعلیمى وى، شامل: دعوت به خداپرستى، اقتدا به پیر و مرشد، قناعت، کار و تلاش، اغتنام فرصت، خوش‏باشى، عشق‏ورزى، شکیبایى، ترک خصومت، کسب معرفت و هنر و ترک لذّت‏هاى زودگذر است.

کلیدواژه‌ها