نقدى بر ساختار صفت نسبى در زبان فارسى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

یکى از مشکلات متون نظم و نثر ادب فارسى صفت‏هاى نسبى و علائم آن است که غالب مطالعه‏کنندگان و مدرّسان متون فارسى تصوّر مى‏کنند که آن‏ها را مى‏دانند و بر آن‏ها تسلّط دارند، غافل از این‏که پسوندهاى صفت نسبى‏ساز متعدّد و راه و رسم ساختن صفت و اسم و قید در آن‏ها مختلف و سرگردان‏کننده است.
در این مقاله قدم‏هاى اولیّه در شناخت این قسمت از دستور زبان فارسى برداشته شده و بخشى از این پسوندها به‏نظر خوانندگان رسیده است و شرح مختصرى از تأثیرات آن‏ها به میان آمده است و در نتیجه بخشى از صفت‏هاى نسبى در حدّ تذکّر به قلم آمده و این موضوع مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها