بررسى عناصر داستانى "زال و رودابه"

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

داستان زال و رودابه مقدمه‏اى زیبا براى تولد رستم است و در مقایسه با داستان‏هاى سنتى، ویژگى‏هایى به لحاظ ساخت دارد که همان‏ها باعث جذابیّت این داستان شده‏اند. در این تحقیق، عناصر داستانى مانند گفتارها، طرح، کردارها و درون‏مایه‏هاى داستان بررسى شده و به نقش این عناصر در شکل‏گیرى داستان زال و رودابه توجه شده است.

کلیدواژه‌ها