سبک‏ شناسى اشعار کمال‏الدین اسماعیل اصفهانى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

شناخت زوایاى پنهان آثار هنرى خصوصا دیوان‏هاى شعرى از طریق مطالعه در چگونگى شکل‏گیرى آن‏ها امکان‏پذیر است. بررسى و تحلیل سبک‏شناختى شعر کمال‏الدین اسماعیل اصفهانى ضمن این‏که شگردهاى هنرى، زبانى و پیام‏هاى فکرى این شاعر فحل را آشکار مى‏کند، مى‏تواند به کشف بخشى از حقایق مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران منجر شود. در این تحقیق به مطالعه امتیازات سبکى شعر کمال‏الدین اسماعیل اصفهانى توجه شده و مسائل زبانى، هنرى و فکرى دیوان وى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این رهیافت از تأثیرپذیرى کمال از شعر پیش از خود و اثرگذارى او بر شعر ادوار بعدى سخن به میان آمده و نتیجه حاصل این است که شیوه شاعرى کمال‏الدین اسماعیل اصفهانى در قالب‏هاى مختلف شعرى متفاوت است به‏طورى که در قصیده، خراسانى و در غزل، عراقى است.

کلیدواژه‌ها