جلوه ‏هاى عشق در اشعار نزار قبانى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

نزار قبانى عاشقانه‏سراى سورى است که در سال 1923م. در دمشق متولّد شد. او را شاعر عشق لقب داده‏اند. درباره نزار قبانى و عاشقانه‏هاى وى دیدگاه‏هاى ضدّ و نقیضى وجود دارد. بعضى معتقدند که این عاشقانه‏ها صرفا محدود به معشوقه بوده و مبتذل است و برخى خلاف این نظر را دارند. در این مقاله به بررسى جلوه‏هاى عشق در اشعار نزار پرداخته شده و با استناد به اشعار و گفته‏هاى خود وى بدان‏جا مى‏رسیم که این عاشقانه‏ها تنها به معشوقه تعلّق ندارد، بلکه قسمت زیاد و مهمّى از آن اختصاص به مادر شاعر، همسر و شهرهاى دمشق و بیروت دارد و از این منظر، عشق در شعر نزار چندوجهى است

کلیدواژه‌ها