شخصیت‏ پردازى در رمان همسایه‏ ها

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

رمان همسایه‏ها نوشته احمد محمود، داستان‏نویس مشهور معاصر است و از آن نظر که به درون‏کاوى شخصیت‏ها و طبقات مختلف جامعه پرداخته در رده رمان‏هاى اجتماعى به حساب مى‏آید. این رمان، بیشتر حول زندگى شخصیت‏هاى فقیر، سیاسى و حزبى سال‏هاى دهه سى مى‏گردد که دغدغه اصلى آنان ملى شدن صنعت نفت بود، در این رمان به طور هنرمندانه‏اى از توصیف، گفتگو، عمل، نام و نماد در پرداخت شخصیت‏ها استفاده شده است. به نظر مى‏رسد که احمد محمود در شخصیت‏پردازى قهرمانان خود، بیشتر بر استفاده از توصیف و گفتگو تأکید داشته است.

کلیدواژه‌ها