نقدى بر آثار طنز عمران صلاحى از منظر تنوع قالب‏ ها

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

عمران صلاحى به عنوان یکى از برجسته ‏ترین شاعران و طنزنویسان معاصر، آثار ماندگارى از خود به یادگار نهاده است. یکى از ویژگى‏هاى مهم طنزهاى وى، استفاده از قالب‏هاى مختلف نظم و نثر در ارائه طنز است. قالب‏هاى نظم، شامل؛ مثنوى، غزل، قطعه، رباعى، دوبیتى، مسمط ترجیع، شعر نو و قالب‏هاى نثر، شامل؛ رمان، داستان کوتاه، نامه، سفرنامه، نمایش‏نامه، فیلم‏نامه، واژه‏نامه، خاطره، مصاحبه، متل، نکته، اخبار و آگهى مى‏شود. در این مقاله، این قالب‏ها با احتساب بسامد و ذکر نمونه مورد بررسى قرار گرفته و سپس در نتیجه‏گیرى به همراه رسم نمودار به چرایى تنوع آن‏ها پرداخته‏ ا یم.

کلیدواژه‌ها