نقدى بر تاریک و روشن افکار جبران خلیل جبران در آیینه کتاب "العواصف"

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

کتاب "العواصف" اثر جبران خلیل جبران، علاوه بر آن که مرز میان دو زبان نوشتارى نویسنده، یعنى عربى و انگلیسى محسوب مى‏شود، مرز میان اندیشه‏هاى او نیز به شمار مى‏آید؛ زیرا پس از نگارش این کتاب، جبران به افکار فلسفى و عرفانى روى آورد و طریق حکمت و تفکر پیمود. جبران در این اثر، به تأثیر از "نیچه" فیلسوف آلمانى، برخلاف نوشته‏هاى پیشین خویش به سمت بدبینى‏ها و تاریکى‏ها گرایش بیشترى نشان داد و همین امر سبب شد تا اکثر منتقدان، کتاب "العواصف" را سراسر سیاهى و تیرگى و سرشار از بدبینى توصیف کنند. در این تحقیق، کتاب "العواصف" را مرزى میان تاریکى و روشنایى افکار جبران در نظر گرفته و نوشتن آن را به عنوان یک تجربه فکرى براى وى قلمداد کرده‏ایم.

کلیدواژه‌ها