نقد پژوهش‏ هاى متن‏ شناسى ضرب ‏المثل‏ هاى بختیارى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

ضرب‏المثل، یکى از گونه‏هاى مهّم فرهنگ مردم (فولکلور) و ادبیّات شفاهى است. قوم بختیارى؛ با تاریخ، فرهنگ و ادبیات خویش، در عرصه‏هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى براى ایران‏شناسان و شرق‏شناسان از جنبه‏هاى مختلف شناخته شده است. بسیارى از محققان و ایران‏شناسان نام‏دار، آثار معتبرى، را درباره بختیارى‏ها نوشته‏اند. با توجّه به اهمیّت گونه ادبى ضرب‏المثل در فرهنگ بختیارى‏ها، این نوشتار به این حوزه اختصاص دارد. در این گفتار پس از معرفى اجمالى جامعه مورد پژوهش از دیدگاه فرهنگى و اجتماعى، به روش سیر تاریخى (کرونولوژى) به آثار گردآورى‏شده ضرب‏المثل‏هاى بختیارى توجه خواهد شد، سپس منابع و پژوهش‏هاى این گونه از ادبیات عامّه، مورد نقد و تحلیل متن‏شناسى قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها