برخى نمودهاى سبکى در نثر فنّى با تأمل بر آثار برجسته

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در پژوهش پیش رو، که در خصوص ویژگى‏هاى نثر فنّى در چند کتاب نثر مشهور فارسى بحث و بررسى به عمل آمده است، نثر فنّى از آغاز تا پایان دوره تکلّف، مورد ارزیابى قرار مى‏گیرد. براى نیل به هدف مذکور، آثار برجسته‏اى که در این شیوه تدوین شده، با رویکردى تازه و متفاوت از آنچه تاکنون در برخى کتب سبک‏شناسى دیده مى‏شود انتخاب و نکات قابل ملاحظه هر یک، از دیدگاه مورد نظر نگارنده، استخراج و عرضه مى‏گردد. در این راستا، سیر تحول نثر فنّى با ایجاد یا تشدید عناصر حیاتى آن، در آثار مورد بررسى، گام دیگرى است که مسیر مقاله را هدایت خواهد کرد.
در این نوشتار، آگاهى‏هایى، در خصوص چگونگى ابداع، تکامل و راهیابى عناصر پیش‏گفته در آثار آن روزگار، به ویژه آثارى چون کلیله و دمنه، نفثه‏المصدور، تاریخ وصّاف و درّه نادره ارائه گردیده که در منابع سبک‏شناسى موجود، یا بدان‏ها اشاره نشده و یا کم‏تر مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها