شکل‏ شناسى تطبیقى داستان "خان هفتم رستم" و افسانه "ساعد بن فارِس"

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

این مقاله ضمن مقایسه "خان هفتم رستم" از شاهنامه فردوسى با افسانه "ساعد بن فارِس" از هزار و یک‏شب، مى‏کوشد تا پس از این مقابله، با نگاهى شکل‏شناسانه، این تطبیق را به اجزا و بخش‏هاى هر دو متن گسترش داده، از رهگذر این تطبیق، وجوهِ اشتراک و افتراق هر دو داستان را بازکاوى نماید. بى‏گمان چنین مقایسه‏اى میان شاهنامه و هزار و یک‏شب، مى‏تواند زاویه‏هاىِ مغفولِ تأثیر و تأثرات این دو اثر را از یکدیگر، بهتر نشان دهد و از آن‏جا که هزار و یک‏شب نیز در بسیارى موارد، ریشه‏هایى در فرهنگ ایرانِ پیش از اسلام دارد، زمینه‏هاى بررسى بیش‏تر این کتابِ گران‏قدر را براى علاقه‏مندان، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها