نگاه ساختارگرایانه به سبک، روایت و راوى در گنجینه ‏الاسرار عمّان سامانى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

نوع روایت واقعه عاشورا از مثنوى گنجینه‏الاسرار عمّان سامانى با دیگر روایت‏ها تفاوت دارد. شاعر در این اثر با نگاهى ذوقى و عرفانى، واقعه عاشورا را با میثاق الست پیوند داده و به این ترتیب شرح این حادثه را با تأویلى عارفانه بیان کرده است. در این مقاله با نگاهى تلویحى به نظر ساختارگرایان، به روایت و تعریف و شرح مختصرى از گزاره و پى‏رفت در داستان توجه شده و برخى مختصات ساختارگرایى در روایت «گنجینه‏الاسرار» پى‏گیرى شده است. در این تحقیق، به راوى و روایت‏گر واقعه توجه جدّى داشته‏ایم.

کلیدواژه‌ها