بررسى ساختارى حکایت‏ هاى گلستان سعدى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

این تحقیق در پى بررسى ساختمان حکایت‏هاى گلستان سعدى و نیز شکل پى‏رنگ (مقدمه، تنه، پایان) در این حکایت‏ها است و این‏که سعدى از چه شکل و ساختمانى براى قصه و داستان‏پردازى بهره برده است. در این جستار، پس از بیان توضیحاتى براى آشنایى بیش‏تر با ساختار و پى‏رنگ، داستان‏هاى گلستان از دو منظر مورد بررسى قرار خواهند گرفت. در ابتدا شکل پى‏رنگ حکایت‏هاى گلستان - که شامل عناصرى چون مقدمه، کشمکش، بحران، اوج و پایان است - و سپس ساختمان یا ساختار حکایت‏ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها