نقدى بر مفهوم پایدارى در ادبیات سومرى با رویکرد به حماسه گیل‏گمش و انلیل

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

اسطوره‏ ها و حماسه‏ ها که از قدیمى‏ترین جلوه‏هاى ادبیات جهان هستند مفهوم پایدارى را در خود به فراوانى دارند. نخستین نمودهاى پایدارى را در اسطوره‏ها و حماسه‏هاى ادبى مى‏توان یافت. از این روى حماسه‏ها و اسطوره‏ها که نمودهایى از ادبیات پایدارى هستند؛ حتّى زمانى که با زبان تخیل بیان مى‏شوند؛ از واقعیت‏هایى سخن مى‏گویند که انسان، زمانى به آن دچار بوده است. پس آگاهى از اسطوره‏ها، ما را با بخش‏هایى از تاریخ پایدارى انسان در برابر طبیعت و نیروهاى مهاجم آشنا مى‏کند. این مقاله بر آن است تا با ارائه نمونه‏هایى از تاریخ زندگى بشرى و جلوه‏هاى پایدارى در دورهاى اولیه تاریخ حیات، به نقد و تحلیل ادبیات پایدارى در مهم‏ترین اسطوره‏ها و حماسه‏هاى سومرى بپردازد. مطالعات انجام گرفته در این پژوهش روشن مى‏سازد که ادبیات و شعر سومرى‏ها مخاطب خود را به نوعى تعمّق و تفکّر دعوت مى‏کند و به دنبال روشن کردن راه براى او است و با توجه به آگاهى که به مخاطب خود مى‏دهد او را تشویق به تغییر وضعیت موجود مى‏کند.

کلیدواژه‌ها