بررسى عناصر داستان در کلیله و دمنه فارسى و عربى

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

یکى از مهم‏ترین متون ادب فارسى که از دیرباز تاکنون توجه بسیارى از محققان و پژوهشگران را به خود جلب نموده، کتاب کلیله و دمنه است. به دلیل ترجمه این کتاب در دوره‏هاى مختلف مترجمان برحسب ذوق خویش و در گذر زمان دخل و تصرّف‏هایى در آن پدید آورده‏اند. یکى از مشهورترین ترجمه‏هاى فارسى این کتاب ترجمه ابوالمعالى نصراللّه منشى و تنها ترجمه عربى آن متعلق به ابن‏مقفّع است. تفاوت در عناصر داستان از جمله؛ شیوه‏هاى شخصیّت‏پردازى، زبان، پى‏رنگ و...از مهم‏ترین اختلاف‏هایى است که میان ترجمه ابن‏مقفّع و نصراللّه منشى به خوبى مشهود است. این تحقیق نشان مى‏دهد که نصراللّه منشى باتوان هنرى و ذوق ادبى خویش این عناصر را در ترجمه‏اش به نحو زیباترى به کاربرده است.

کلیدواژه‌ها