مناظرة رَز با میش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان.

2 کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

چکیده

مناظره از انواع ادبی کهن است که می‌توان ردّ پای آن را در لوح‌های گلی برجای‌مانده از تمدّن‌های کهن میان‌رودان دنبال کرد تا به ادب معاصر زبان فارسی رسید. کهن‌ترین مناظره‌ به زبان‌های فارسی و باقی‌مانده از گذشتة به نسبت ابهام‌دار ادب باستان ایران، "درخت آسوریک" است. مناظره‌ای متفاوت و تا حدّی مشابه، تحت عنوان‌ "میش و رز" وجود دارد که گاه در پژوهش‌های برخی اندیش‌مندان، هر دو، یکی دانسته شده‌‌اند و این، خود، موجب خلط میان آن‌ها شده است. در برخی موارد نیز این داوری صورت گرفته که هر دو منشأ یک‌سانی داشته‌اند. در این نوشتار، بر جدایی این دو اثر از یک‌دیگر تأکید و در پایان با کوشش در جبران نقص واژگانی و عروضی مناظرة "میش و رز"، متنی یک‌دست، با اندک تغییراتی در راستای سامان‌مند کردن آن، ارائه می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها